Opptak ved Kristiansand folkehøyskole

Søkerutiner ved skolen   

Opptakene starter 1. februar , og pågår så lenge det er ledige plasser. Søker du før 1. februar får du en bekreftelse på mottatt søknad og fra 1. februar sender vi ut tilbud om skoleplass. Du bekrefter at du tar plassen ved returnere svarskjema, og betale innmeldingsgebyret på giro som kommer pr post (normalt 3-4 dager etter at tilbud om skoleplass er mottatt på mail)  

Unntak: Utenlandske elever, og elever med barn kan få tilbud om plass før 1. februar. 

Skolestart er søndag 18. august 2019, og hjemreisedag vil være fredag 15. mai. Informasjon om velkomstfest, skolerute, betalingsplaner, pakkeliste osv sendes ut før sommerferien.

Du søker om skoleplass elektronisk, enten via skolens egen hjemmeside, www.kristiansand.fhs.no  eller via www.folkehogskole.no
Du kan søke når du vil (det er ingen frist for når du må søke). 

SØK NÅ!


Følgende må være på plass for at søknaden skal være fullstendig:

 • Alle felt i søknadsskjemaet må være fylt ut.
 • Relevante vedlegg må være sendt inn (elektronisk eller med vanlig post). Kopi av siste karakterutskrift fra videregående skole må vedlegges søknaden, med ditt navn og personnummer påført. Utskriften må inneholde informasjon om karakter i orden og oppførsel og opplysninger om fravær.
 • Hvis du har vært i arbeid siste skoleår, må bekreftelse fra arbeidsgiver eller navn og telefonnummer til referanseperson vedlegges søknaden.
 • Søknaden skal også inneholde et avsnitt der du forteller om seg selv og om din motivasjon for å gå på Kristiansand folkehøyskole.

 

Kriterier for opptak:

 • Søkeren må som hovedregel være fylt 18 år innen utgangen av det kalenderåret skolen starter, men skolens ledelse bestemmer selv om de kan gjøre enkelte unntak fra denne regelen, og søkere under 18 år vil da eventuelt bli tatt inn på særskilt grunnlag.
 • Du må være motivert for å gå på skolen og motivert for å delta aktivt og positivt både på den linjen du søker og i forhold til skolefellesskapet for øvrig.
 • Du plikter å signere på avtale om å avstå fra bruk av alkohol i skoletiden (ikke være beruset på skolens området), samt avstå fra narkotiske rusmidler gjennom hele skoleåret
 • Dersom det er mulig i forhold til søkermassen, vil skolens ledelse tilstrebe å få en tilfredsstillende balanse i antallet gutter og jenter ved skolen, og dette vil kunne vektlegges ved opptak.
 • Vi tilstreber også en variasjon i elevmassen på hver linje, dette kan også påvirke hvilke elever som får tilbud om plass
 • Skolens vil vurdere andelen elever med behov for særlig tilrettelegging ut fra en helhetsvurdering av skolemiljøet.
 • Søkere med med barn, og dermed større behov for tilrettelegging, forventes å gjøre rede for dette på et tidlig tidspunkt i søkeprosessen, gjerne ved et avtalt besøk på skolen om det passer.
 • Utenlandske søkere med behov for oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI), har anledning til opptak før 1. februar og bør søke i god tid før denne dato. Alle utenlandske søkere skal ha en kontaktperson som er bosatt i Norge og som behersker norsk muntlig og skriftlig. 
 •  

Venteliste:

Dersom du søker en linje med venteliste vil du bli kontaktet dersom noen av dem som har fått tilbud om plass velger å takke nei til plassen/ evt. dersom noen som har bekreftet plass med å betale innmeldingspenger allikevel ikke ønsker å gå på skolen. Inntak av elever fra ventelisten vil bli vurdert i forhold til at vi ønsker å få få en tilfredsstillende balanse i antallet gutter og jenter ved skolen, og vi tilstreber også en variasjon i elevmassen på hver linje.

Angrerett:

Søkere som takker ja til skoleplass ved å betale innmeldingsgebyret  har 14 dagers angrerett etter angrerettloven, og vil da få tilbake innmeldingspengene. Innmeldingspenger på kr 2500,- betales ikke tilbake dersom du sier fra deg plassen senere enn dette.

Avbrudd:

En elev som avbryer skoleåret , må betale for seks uker etter avbruddet for å kompensere til skolen for skoleplassen som blir stående ledig. 

Angrerett:

Søkere som takker ja til skoleplass har 14 dagers angrerett etter innbetaling (ref angrerettloven), og vil da få refundert betalte innemeldingspenger.